envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Breve apostolico della beatificazione di Álvaro del Portillo

Litterae Apostolicae

Venerabili Dei Servo ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO, Episcopo tit. Vitensi, Praelato Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam.

“Regnare Christum volumus!”. Brevis haec sententia, quam Venerabilis Dei Servus Alvarus del Portillo ex ore Sancti Iosephmariae acceperat quamque lemma voluit episcopalis sui stemmatis fieri, desiderium eius ardentissimum patefacit: percupiebat enim ipse ut Dominus noster in summitate collocaretur cunctarum humanarum navitatum per sanctificationem laboris operisque cuiusque diei.

Ecclesia germen et initium constituit Regni Christi in terris (cfr. Conc. Oecum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen Gentium, n. 5), cuius plenitudo effecta erit solummodo cum dies Domini advenerit. Propterea, verba repetens “regnare Christum volumus!”, Venerabilis Dei Servus Alvarus del Portillo suam declarabat voluntatem enixe contendendi ad Ecclesiam aedificandam super firmam petram Romani Pontificis, Petri Successoris, qui est “supremus omnium christifidelium pastor et doctor” (ibid., n. 25), quaerens in vita sua ad effectum deducere verba quae ab Operis Dei Conditore didicerat: “Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!”.

Alvarus del Portillo, tertius ex octo filiis, natus est Matriti in Hispania ab honestis vereque christianis coniugibus Raimundo et Clementina die XI mensis Martii anno MCMXIV. Titulum obtinuit academicum Adiutoris Operum Publicorum necnon gradum doctoris in Re Machinaria Civili, in Philosophia (sectione historica) et in Iure Canonico. Die VII mensis Iulii anno MCMXXXV Operi Dei sese adscripsit, cupiens plane vivere christianam vocationem per sanctificationem sui laboris professionalis suorumque quotidianorum officiorum, simul quaerens collegas et alios multos ad Deum attrahere.

Confestim Sanctus Iosephmaria hunc habuit Dei Servum utpote studiosissimum collaboratorem suum in rebus Operis Dei curandis eiusque propagatione quadraginta fere per annos. Die XXV mensis Iunii anno MCMXLIV sacerdotalem recepit ordinationem. Anno vero MCMXLVI Romae consedit. Elucet quoque Venerabilis Servi Dei servitium erga Ecclesiam in alacri eius navitate in munera obeunda sibi ab Apostolica Sede commissa, officium nempe Consultoris Romanae Curiae Dicasteriorum, praesertim vero ob suam actuosam participationem in Concilii Vaticani II laboribus. Die XV mensis Septembris anno MCMLXXV nominatus est primus Sancti Iosephmariae successor. Die autem XXVIII mensis Novembris anno MCMLXXXII sanctus Ioannes Paulus II erexit Opus Dei in Praelaturam personalem, christifideles laicos et sacerdotes saeculares complectentem, atque Venerabilem Servum Dei Alvarum del Portillo, primum huius ecclesiasticae circumscriptionis Praelatum nominavit. Die VII mensis Decembris anno MCMXC constitutus Episcopus titulo Vitensis, die VI mensis Ianuari anno MCMXCI episcopalem ordinationem accepit in Basilica Vaticana Sancti Petri per eiusdem Sancti Pontificis manuum impositionem.

Hic Servus Dei bonus ac fidelis pie obiit diluculo die XXIII mensis Martii anno MCMXCIV, paucis horis post reditum suum a peregrinatione in Terram Sanctam, ubi visitaverat loca in quibus Dominus Iesus his in terris moratus est. Illo ipso die Sanctus Ioannes Paulus II ante eius corpus oravit, in ecclesia praelatitia Sanctae Mariae de Pace positum.

Sanctitatis fama Venerabilis Dei Servi Alvari del Portillo, iam late diffusa eo adhuc vivente, post mortem omnes per orbis terras dilata est. Anno MMIV, Venerabiles Fratres Nostri Camillus S.R.E. Cardinalis Ruini, Urbis Vicarius, atque Xaverius Echevarría, Episcopus titularis Cilibiensis, Operis Dei Praelatus, duos inchoaverunt processus, utrumque principalem, apud Tribunalia Vicariatus Urbis et Praelaturae Operis Dei super vita, virtutibus et fama sanctitatis Servi Dei. Approbata utriusque processus iuridica validitate per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum prospero cum exitu factus est die X mensis Februarii anno MMXII de Venerabilis Servi Dei exercitio heroico virtutum de eiusque fama sanctitatis, de quibus sententiam protulerunt faventem etiam Purpurati Patres et Episcopi, in Sessione Ordinaria die V mensis Iunii anno MMXII congregati. Praedecessor Noster Benedictus XVI Decretum de his rebus promulgari iussit die XXVIII mensis Iunii anno MMXII.

Annis vero MMVIII et MMIX instructus est processus apud Curiam archidioecesanam Sancti Iacobi in Chile circa miram, ut dicitur, pueri sanationem, intercessioni Servi Dei tributam annoque MMIII factam. Rite peractis omnibus iure statutis, Coetus medicorum Dicasterii, in congressione die XVIII mensis Octobris anno MMXII habita, hanc sanationem inexplicabilem declaravit secundum hodiernam scientiam medicam. Die XV mensis Decembris anno MMXII Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum hanc declaravit sanationem divinitus patratam adque Servi Dei intercessionem attribuendam; quod responsum affirmativum etiam Patres Cardinales et Episcopi protulerunt in Sessione Ordinaria die IV mensis Iunii anno MMXIII habita. Quamobrem Nos die V mensis Iulii anno MMXIII mandavimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de miraculo evulgaret atque statuimus ut beatificationis ritus die XXVII mensis Septembris anno MMXIV Matriti celebraretur.

Hodie igitur, in praedicta urbe, de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Dei Servum Alvarum del Portillo y Diez de Sollano in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratrum Nostrorum Augustini S.R.E. Cardinalis Vallini, Nostri Vicarii Generalis pro Romana dioecesi, Xaverii Echevarría Rodríguez, Episcopi titulo Cilibiensis, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei Praelati, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Alvarus del Portillo y Diez de Sollano, episcopus, Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei Praelatus, Pastor secundum cor Iesu, Ecclesiae assiduus minister, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum die duodecima Maii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quae vero per has Litteras statuimus, ea firma sint in perpetuum, contrariis quibuslibet non obstantibus. Magni aestimantes Beati amorem et humilem assiduumque ministerium maxime erga suos in Opere Dei sodales, iisdem et cunctis fidelibus exemplum eius commendamus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXVII mensis Septembris, anno Domini MMXIV, Pontificatus Nostri secundo.

Petrus Card. Parolin

Secretarius Status

Loco + Plumbi

Prot. Secret. Status, n. 19.900


Ecco una traduzione dell’originale latino del Breve pontificio:

Lettera Apostolica

Beatificazione del Venerabile Servo di Dio ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO, Vescovo titolare di Vita, Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

FRANCESCO PAPA

In perpetua memoria.

«Regnare Christum volumus!». Questa breve frase che il Venerabile Servo di Dio Álvaro del Portillo ascoltò da San Josemaría e volle far comparire come motto del suo stemma episcopale, esprime il suo più ardente desiderio: anelava infatti che il Signore fosse messo sulla sommità di ogni attività umana mediante la santificazione del lavoro e delle occupazioni quotidiane.

La Chiesa costituisce sulla terra il germe e l’inizio del Regno di Cristo (cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 5), che raggiungerà la sua pienezza soltanto quando arriverà il giorno del Signore. Perciò, ripetendo le parole «Regnare Christum volumus!» il Venerabile Servo di Dio Álvaro del Portillo manifestava la sua decisa volontà di contribuire all’edificazione della Chiesa sulla roccia del Romano Pontefice, successore di Pietro, che è «il supremo pastore e dottore di tutti i fedeli» (ibid., n. 25), con il desiderio di tradurre in pratica nella sua vita le parole apprese dal Fondatore dell’Opus Dei: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!

Álvaro del Portillo, terzo di otto figli, nacque a Madrid, in Spagna, l’11 marzo 1914 da Raimondo e Clementina, sposi esemplari e profondamente cristiani. Ottenne i gradi accademici di Tecnico dei Lavori Pubblici, dottore in Ingegneria Civile, in Lettere e Filosofia (sezione di Storia) e in Diritto Canonico. Il 7 luglio 1935 entrò a far parte dell’Opus Dei, impegnandosi a vivere pienamente la vocazione cristiana tramite la santificazione del suo lavoro professionale e dei suoi doveri ordinari, e cercando nel contempo di avvicinare a Dio i colleghi e molte altre anime.

Ben presto San Josemaría ebbe nel Servo di Dio un validissimo collaboratore che gli fu accanto per quasi quarant’anni nel governo e nell’espansione dell’Opus Dei. Il 25 giugno 1944 venne ordinato sacerdote e nel 1946 si stabilì a Roma. Lo spirito di servizio verso la Santa Chiesa spicca nel Venerabile Servo di Dio anche per la generosa dedizione nello svolgimento degli incarichi affidatigli dalla Sede Apostolica, quale Consultore dei Dicasteri della Curia Romana e soprattutto nell’attiva partecipazione ai lavori del Concilio Vaticano II. Il 15 settembre 1975 fu designato primo successore di San Josemaría. Il 28 novembre 1982 San Giovanni Paolo II eresse l’Opus Dei in Prelatura personale, composta da fedeli laici e da sacerdoti secolari, e nominò il Venerabile Álvaro del Portillo quale primo Prelato di questa circoscrizione ecclesiastica. Il 7 dicembre 1990 venne preconizzato Vescovo titolare di Vita e il 6 gennaio 1991 ricevette la consacrazione episcopale nella Basilica Vaticana di San Pietro per l’imposizione delle mani del medesimo Santo Pontefice.

Questo Servo di Dio buono e fedele morì piamente all’alba del 23 marzo 1994, poche ore dopo il ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, dove aveva visitato i luoghi in cui visse il Signore Gesù. In quello stesso giorno San Giovanni Paolo II si recò a pregare dinanzi al suo corpo, deposto nella chiesa prelatizia di Santa Maria della Pace.

La fama di santità del Venerabile Servo di Dio Álvaro del Portillo, già ampiamente diffusa finché era in vita, dopo la sua morte si è diffusa nel mondo intero. Nel 2004 i Nostri Venerabili Fratelli Camillo S.R.E. Cardinale Ruini, Vicario di Roma, e Javier Echevarría, Vescovo titolare di Cilibia, Prelato dell’Opus Dei, provvidero a istruire, presso il Tribunale del Vicariato e quello della Prelatura dell’Opus Dei, due processi, entrambi ugualmente principali, sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio. Dichiarata la validità giuridica di questi due processi con Decreto della Congregazione delle Cause dei Santi, il 10 febbraio 2012 il Congresso peculiare dei Consultori Teologi si è espresso in modo positivo riguardo all’esercizio eroico delle virtù del Venerabile Servo di Dio e alla sua fama di santità. I Vescovi e i Cardinali riuniti nella Sessione Ordinaria del 5 giugno 2012 si pronunciarono in modo ugualmente favorevole. Il 28 giugno 2012 il Nostro Predecessore Benedetto XVI ordinò di promulgare il Decreto su quanto esposto.

Tra il 2008 e il 2009, presso la Curia arcidiocesana di Santiago del Cile, è stato istruito un processo sulla guarigione presuntamente miracolosa di un bambino, attribuita all’intercessione del Servo di Dio e risalente al 2003. Adempiuti tutti i requisiti previsti dal diritto, la Consulta medica del Dicastero, nel Congresso del 18 ottobre del 2012, dichiarò che tale guarigione era inspiegabile alla luce dell’attuale scienza medica. Il 15 dicembre 2012 il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi dichiarò che la guarigione era opera di Dio e che andava attribuita all’intercessione del Servo di Dio. Anche i Cardinali e i Vescovi espressero parere affermativo nella Sessione Ordinaria del 4 giugno 2013. Pertanto, il 5 luglio 2013 Noi abbiamo ordinato che la Congregazione delle Cause dei Santi promulgasse il Decreto sul miracolo e abbiamo stabilito che il rito della Beatificazione avesse luogo a Madrid il 27 settembre 2014.

Quindi, oggi, nella suddetta città, su nostro mandato, il Venerabile Fratello Nostro Angelo S.R.E. Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha letto il testo della Lettera Apostolica con la quale noi iscriviamo tra i Beati il Venerabile Servo di Dio Álvaro del Portillo y Diez de Sollano:

Noi, accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli Agostino S.R.E. Cardinale Vallini, Nostro Vicario Generale per la diocesi di Roma, Javier Echevarría Rodríguez, Vescovo titolare di Cilibia, Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, nonché di molti altri fratelli nell’Episcopato e di numerosi fedeli, dopo aver ascoltato il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, in virtù della Nostra Autorità Apostolica concediamo la facoltà che il Venerabile Servo di Dio Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, vescovo, Prelato della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, Pastore secondo il Cuore di Gesù, assiduo servitore della Chiesa, d’ora in avanti sia chiamato Beato e che la sua festa si possa celebrare ogni anno il 12 maggio nei luoghi e nei modi stabiliti dal diritto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Quanto abbiamo decretato tramite questa Lettera vogliamo che permanga perennemente nonostante qualunque cosa in contrario. Stimando grandemente l’amore e l’umile e assiduo ministero del Beato soprattutto verso i membri dell’Opus Dei, proponiamo a essi e a tutti i fedeli il suo esempio.

Dato a Roma, presso San Pietro, col sigillo dell’anello del Pescatore, il 27 settembre 2014, secondo anno del nostro Pontificato.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

Loco + Plumbi

Prot. Segreteria di Stato, n. 19.900

Romana, n. 61, Luglio-Dicembre 2015, p. 246-251.

Invia ad un amico