envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Decreto della Congregazione delle Cause dei Santi con il quale si riconoscono le virtù eroiche e la fama di santità della Serva di Dio Guadalupe Ortiz de Landázuri (4-V-2017)

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

Matritensis

BEATIFICATIONIS et CANONIZATIONIS

Servae Dei

MARIAE GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI

Y FERNÁNDEZ DE HEREDIA

christifidelis laicae

Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei

(1916-1975)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Hilarem enim datorem diligit Deus» (2 Cor

9, 7).

Dei Serva Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia laeto animo se dedit totam in Dei eiusque Ecclesiae servitium atque divinum amorem fortiter experta est.

Ultima ex quattuor filiis Emmanuelis et Eulogiae, Guadalupe nata est Matriti, in Hispania, die 12 mensis Decembris anno 1916. Pater eius erat praefectus militum quapropter non semel ab uno in aliud locum translatus est et ab anno 1927 usque ad annum 1932 in Africa Septentrionali sedem habuit cum uxore et filia Guadalupe, quae scholam frequentavit Religiosorum Societatis Mariae in civitate Tetuan. Dei Serva a pueritia forti et alacri animo praeditam sese praebuit.

Anno 1933 lycaei studia Matriti complevit seque inscripsit Facultati Chimiae in eiusdem civitatis Universitate. Paulo post initium belli civilis Hispaniae, nempe mense Iulio anno 1936, Servae Dei pater prehensus et capite damnatus est in processu summario. Guadalupe, cum matre sua et fratre, patri solacium afferre potuit ante eius ex pyroballista internecione eumque iuvavit ut christiano spiritu mortem acciperet. Dei Serva eis ignovit qui patris morti causam dederant.

Bello civili ad finem adducto, Guadalupe studiis diligenter incumbere perrexit, et anno 1941 doctoris gradum adepta est atque in lycaeo quodam docere coepit. Die 25 mensis Ianuarii anno 1944 ipsa primo novit Sanctum Iosephmariam Escrivá, Operis Dei conditorem, quem suae vitae spiritualis moderatorem habuit. Ex tunc Dei Serva impensius vitae orationis vacavit et, post aliquos dies recessus spiritualis, die 19 mensis Martii eiusdem anni, postulavit ut, «coelibatum apostolicum» servans, in Opere Dei admitteretur. Ipsa bene intellexit se a Deo vocari ut Ecclesiae Sanctae serviret per laborem amore peractum et per apostolatum in ordinariae vitae adiunctis.

Sanctus Iosephmaria munera eidem concredidit moderandi quaedam Operis Dei incepta evangelizationis Matriti et Bilbai. Mense Octobri anno 1947 Guadalupe in Universitatem rediit, ut doctoratum pervestigationis in Chimia adipisceretur. Exeunte vero anno 1949 ab ea quaesitum est an parata esset ad sese in Mexicum transferendam, ut ibi inchoaret actuositatem apostolicam Operis Dei.

Novo huic muneri Guadalupe cum fiducia et animi ardore sese paravit et die 5 mensis Martii anno 1950 cum duabus aliis Operis Dei mulieribus iter inivit Mexicopolim, ubi, mense Aprili eiusdem anni, ipsae domum paraverunt mulieribus Universitatis alumnis hospitio recipiendis, quae alumnae memoria recolunt humanitatem et deditionem quibus Serva Dei christianam formationem eisdem impertiri curabat. Cum ipsis enim in pauperrimis suburbiis cathechesim pueris tradebat et aegrotis opitulabatur per erraticum quoddam valetudinarium, cui adiutricem operam conferebat Servae Dei amica, quae medici professionem exercebat.

Communi consilio cum Episcopo Tacambarensi promovendis puellis rusticis illius regionis in sociali consortione impense incubuit, curavitque ut ipsae discerent artem quamdam operosam et litterarum ignorantiam debellarent. Vehicula quaecumque adhibens prout ei in promptu erant, in loca dissita se conferebat ut familias inviseret illarum puellarum, mira fortitudine pericula ac difficultates obiens. Cum affectu et patientia magna, iis puellis impertiebatur formationem fundamentalem et humanam et christianam. Hae apostolicae actuositates cito in alias Mexicanae Rei Publicae civitates propagatae sunt. Anno 1952 Guadalupe adiutricem contulit operam ineundis apostolicis inceptis in vetere quodam fundo dicto Montefalco, qui magno cum sacrificio et obtenta multorum cooperatione, conversus est in domum pro recessibus spiritualibus complectentem quoque scholam cum agris colendis necnon centrum formationis professionalis atque alphabeticae institutionis.

Anno 1956 Dei Serva vocata est ut Romam rediret ad adiutricem operam praestandam Sancto Iosephmariae in moderamine apostolatus mulierum Operis Dei. Paucis vero post mensibus Guadalupe gravi cordis aegritudine laboravit, cuius causa, mense Iulio anno 1957, ipsa subire debuit periculosam chirurgicam sectionem. Ab anno 1958 habitavit Matriti, in Hispania, ubi denuo docuit in lycaeo ac deinde in Schola Mulieribus Peritis Industrialibus efformandis. Anno 1965 Guadalupe adepta est doctoratum pervestigationis in Chimia et quidem plenis votis atque addito praemio pro thesi doctorali. Aegra valetudine non obstante, Dei Serva apostolicae actuositati cum puellis sollerter et ardenti animo operam dare perrexit et centrum studiorum de scientiis domesticis necnon alia incepta moderata est.

Ab anno 1970 Dei Servae cardiopatia in peius vertere coepit et die 1 mensis Iulii anno 1975 chirurgicam sectionem valde periculosam subire debuit; dum convalescebat subitanea supervenit crisis, et, die 16 eiusdem mensis et anni, Beatissimae Virgini Mariae de Monte Carmelo dicata, animam Deo piissime reddidit.

Eminent in Dei Serva gaudium quod contagionis instar aliis transmittebat, fortitudo ut ardua quaeque oppeteret, christianus optimismus in difficilibus adiunctis et sui donum ad alios. Fides eius theologalis elucebat praesertim in amore erga Sanctissimam Eucharistiam et in laeta acceptatione voluntatis Dei. Spem colebat annorum decursu temperatam et heroice caritatem exercuit erga Deum et erga proximum. Pietatis exercitia devote colebat et frequenter coram tabernaculo orabat. Divina gratia ducta, ad harmonicam vitae unitatem pervenit et Deo offerebat diversa officia suae vitae quotidianae. Magno affectu Beatissimam Virginem Mariam alloquebatur eamque invocabat praesertim sub titulo de Guadalupe.

Sollicitam se exhibebat erga aliorum necessitates et eadem urbanitate ac comitate erga omnes se gerebat, nempe erga mulieres Universitatis alumnas, puellas rusticas, alumnas scholarum in quibus docuit et amicas.

Parata semper fuit ad agendum in aliorum utilitatem et ad oboediendum. Quamquam multis ornabatur qualitatibus et humanis et professionalibus, numquam tamen se iactavit, immo parata erat ad serviendum aliis et humiliora munera suscipere quaerebat. Sobrie admodum vixit et laeto animo accepit privationes quas frequenter passa est cum apostolica incepta in nova aliqua civitate inchoabat. Tenaciter munera sibi commissa perficiebat et subsicivis temporibus utiliter utebatur, manens tamen semper affabilis et parata ad alios adiuvandos. Cum Servae Dei salus infirma evenit ipsa perseveranter munera sua implere perrexit.

Circa Servae Dei vitam, virtutes ac sanctitatis famam, apud Curiam Archidioecesis Matritensis Inquisitio dioecesana instructa est a die 18 mensis Novembris anno 2001 et clausa die 18 mensis Martii anno 2005; eius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 17 mensis Februarii anno 2006 approbata est. Exarata Positione, disceptatum est consuetas secundum normas an Serva Dei virtutes heroum in modum exercuisset. Die 7 mensis Iunii anno 2016, positivo cum exitu, Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum locum habuit, Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 2 mensis Maii anno 2017 congregati, me Card. Angelo Amato moderante, Servam Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse agnoverunt.

Facta de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco accurata relatione ab infrascripto Cardinali Praefecto, Beatissimus Pater, accipiens rataque habens Congregationis de Causis Sanctorum vota, hodierna die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico, Servae Dei Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, Christifidelis Laicae Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem Decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 4 mensis Maii a.D. 2017.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. + S.

+ Marcellus Bartolucci

Archiep. tit. Mevaniensis

a Secretis

———

Ecco una traduzione dell’originale latino del decreto:

———

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Madrid

BEATIFICAZIONE e CANONIZZAZIONE

della Serva di Dio

MARÍA GUADALUPE ORTIZ DE LANDÁZURI

Y FERNÁNDEZ DE HEREDIA

fedele laica

della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei

(1916-1975)

DECRETO SULLE VIRTÙ

«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor

9, 7).

La Serva di Dio Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia ha donato con intensa gioia tutta se stessa al servizio del Signore e della sua Chiesa e ha sperimentato con forza l’amore di Dio.

Ultima dei quattro figli di Manuel ed Eulogia, Guadalupe nacque a Madrid, in Spagna, il 12 dicembre 1916. Suo padre era ufficiale dell’esercito e fu mandato in diverse città; dal 1927 al 1932 risiedette in Africa settentrionale, accompagnato dalla moglie e dalla figlia Guadalupe, che frequentò la scuola dei Marianisti di Tetuán. La Serva di Dio sin da ragazza dimostrò di essere coraggiosa ed energica.

Completò gli studi liceali a Madrid e nel 1933 si iscrisse alla Facoltà di Chimica nell’Università della capitale. Poco dopo lo scoppio della guerra civile spagnola, nel luglio del 1936, suo padre venne arrestato, processato sommariamente e condannato a morte. Guadalupe, con suo fratello e sua madre, poté confortare il papà prima della fucilazione e lo aiutò a prepararsi spiritualmente alla morte. La Serva di Dio perdonò i responsabili.

Terminato il conflitto, Guadalupe riprese con impegno gli studi e si laureò nel 1941. Subito dopo cominciò a insegnare al liceo. Il 25 gennaio 1944 conobbe san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, al quale si rivolse in cerca di una guida spirituale. Da allora la Serva di Dio intensificò la vita di preghiera e, dopo alcuni giorni di ritiro spirituale, il 19 marzo dello stesso anno, gli chiese di entrare a far parte dell’Opus Dei, vivendo il celibato apostolico. Comprese che Dio la chiamava a servire la Chiesa per mezzo del suo lavoro svolto con amore e del suo apostolato nelle circostanze della vita ordinaria.

San Josemaría le affidò diversi compiti di direzione nelle iniziative di evangelizzazione dell’Opus Dei a Madrid e a Bilbao. Nell’ottobre 1947 Guadalupe iniziò il dottorato universitario di ricerca in Chimica, ma alla fine del 1949 le fu chiesto se era disposta ad andare in Messico, per avviarvi le attività apostoliche.

Si preparò con fede e con entusiasmo alla nuova avventura e, il 5 marzo 1950, intraprese il viaggio con altre due donne dell’Opus Dei. Si stabilirono a Città del Messico e qui, nell’aprile dello stesso anno, aprirono una residenza per universitarie. Le studentesse ricordano la simpatia e la dedizione della Serva di Dio, che si prendeva cura della loro formazione cristiana. Si recava con loro nei quartieri più poveri della città, per impartire la catechesi ai bambini e sovvenire alle necessità dei malati tramite una sorta di dispensario ambulante, per il quale si avvaleva dell’aiuto di un’amica che era medico.

In accordo con il Vescovo di Tacámbaro, si adoperò per la promozione sociale delle giovani contadine di quella zona, affinché potessero imparare un lavoro e uscire dall’analfabetismo. Con mezzi di trasporto di fortuna, andava di persona a trovare le famiglie di queste ragazze nelle località più sperdute, sfidando con fortezza pericoli e difficoltà. Offriva loro, con affetto e pazienza, la formazione umana e cristiana più basilare. Presto le iniziative apostoliche si estesero ad altre città messicane. Nel 1952 contribuì all’inizio delle attività a Montefalco, una vecchia azienda agricola che, con grandi sacrifici e coinvolgendo nell’impresa molte persone, fu trasformata in una casa per ritiri, con annessi una scuola-fattoria per contadine e un centro di formazione professionale e di alfabetizzazione.

Nel 1956 la Serva di Dio fu chiamata a Roma, per collaborare con san Josemaría nel governo delle attività apostoliche per le donne. Pochi mesi dopo si manifestò una grave malattia cardiaca, per la quale dovette subire una rischiosa operazione chirurgica, nel luglio del 1957. Dal 1958 abitò in Spagna, a Madrid, dove ricominciò a insegnare al liceo e, in seguito, nella Scuola Femminile per Periti Industriali. Nel 1965 conseguì il dottorato di ricerca in Chimica, con i massimi voti e un premio per la tesi dottorale. Malgrado la salute cagionevole, si impegnò con zelo ed entusiasmo nell’apostolato tra le giovani; diresse diverse iniziative in tal senso, tra cui un centro di studi sulle scienze domestiche.

Agli inizi degli anni Settanta la cardiopatia si aggravò e il 1° luglio 1975 fu necessario sottoporla a un nuovo e complesso intervento; durante la convalescenza si verificò una crisi inattesa e il 16 luglio 1975, festa della Madonna del Carmelo, il Signore la chiamò a Sé.

Nella personalità della Serva di Dio spiccano la gioia contagiosa, la fortezza nell’affrontare imprese ardue, l’ottimismo cristiano dinanzi alle difficoltà e la dedizione agli altri. La sua fede teologale brillava soprattutto nell’amore verso l’Eucaristia e nella lieta accettazione della volontà di Dio. Nutriva una speranza ben temprata negli anni e praticò eroicamente la carità verso Dio e verso il prossimo. Viveva con devozione le varie pratiche di pietà e si raccoglieva spesso in preghiera dinanzi al Tabernacolo. Guidata dalla grazia divina, raggiunse un’armonica unità di vita e offriva al Signore il compimento delle varie incombenze quotidiane. Si rivolgeva con affetto alla Madonna e la invocava soprattutto con il titolo di Guadalupe.

Era attenta alle necessità altrui e trattava tutti con la stessa cortesia e affabilità: le studentesse universitarie e le giovani contadine, le alunne delle scuole in cui insegnò e le amiche.

Ebbe un indefettibile atteggiamento di disponibilità e obbedienza. Aveva palesi qualità umane e professionali, ma non si vantava di nulla, era pronta a servire gli altri, si sobbarcava le mansioni più umili. Visse molto sobriamente e accettò con buon umore le privazioni in cui spesso venne a trovarsi nell’avviare le iniziative apostoliche in nuove città. Era tenace nel portare a compimento le varie mansioni, traeva profitto persino dai ritagli di tempo, pur restando accogliente e disponibile verso chiunque. Anche quando la salute divenne malferma portò avanti con costanza i suoi impegni.

L’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio si svolse nell’arcidiocesi di Madrid dal 18 novembre 2001 al 18 marzo 2005. Questa Congregazione delle Cause dei Santi ne ha riconosciuto la validità giuridica con decreto del 17 febbraio 2006. Preparata la Positio, si è discusso, secondo la consueta procedura, se la Serva di Dio abbia esercitato in grado eroico le virtù. Il 7 giugno 2016 si è tenuto il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi con esito positivo. I Padri Cardinali e Vescovi nella Sessione Ordinaria del 2 maggio 2017, presieduta da me, Card. Angelo Amato, hanno riconosciuto che la Serva di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali, cardinali e annesse.

Il sottoscritto Cardinale Prefetto ha presentato al Sommo Pontefice Francesco una relazione dettagliata su tutte le suddette fasi. Il Santo Padre, accogliendo e ratificando il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, in data odierna ha dichiarato: Constano le virtù teologali della Fede, Speranza e Carità, tanto verso Dio come verso il prossimo, nonché le virtù cardinali della Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza, con le altre annesse, in grado eroico, della Serva di Dio María Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, fedele laica della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, nel caso e all’effetto di cui si tratta.

Il Santo Padre ha dato mandato di rendere pubblico questo decreto e di trascriverlo negli Atti della Congregazione delle Cause dei Santi.

Dato a Roma, il giorno 4 del mese di maggio dell’anno del Signore 2017.

Angelo Card. Amato, S.D.B.

Prefetto

L. + S.

+ Marcello Bartolucci

Arcivescovo tit. di Bevagna

Segretario

Romana, n. 64, Gennaio-Giugno 2017, p. 48-55.

Invia ad un amico