envelope-oenvelopebookscartsearchmenu

Decree of the Congregation for the Causes of Saints by which are recognized the heroic virtues and the reputation for sanctity of the Servant of God Isidoro Zorzano Ledesma (December 21, 2016)

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

MATRITENSIS

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS

SERVI DEI

ISIDORI ZORZANO LEDESMA

CHRISTIFIDELIS LAICI

PRAELATURAE PERSONALIS SANCTAE CRUCIS ET OPERIS DEI

(1902-1943)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te constituam: intra in gaudium domini tui» (Mt 25, 21.23).

Domini Nostri Iesu Christi verba haec bene applicari possunt Servo Dei Isidoro Zorzano Ledesma, qui fuit servus bonus ac fidelis equidem super pauca: Deum enim hominesque dilexit in ordinariae vitae adiunctis.

Tertius ex quinque filiis Hispanicorum migrantium, Servus Dei natus est Bono Aëre in Argentina die 13 mensis Septembris anni 1902 et baptismum recepit die 5 mensis Aprilis anni 1905. Impenso labore per annos protracto, parentes eius modice locupletes effecti erant et voluerunt ut proles in Hispania institueretur, quapropter illuc profecti sunt mense Maio anni 1905 et domicilium Lucronii constituerunt cum intentione tamen redeundi in Argentinam. Isidorus scholam frequentavit Fratrum Maristarum, qui eum paraverunt ad primam Communionem, quam annis nondum novem expletis recepit. Paucis post mensibus, anno scilicet 1912, Isidori pater mortuus est et eius mater consilium cepit in Argentinam non redeundi.

Mense Octobri anni 1915 Dei Servus novum condiscipulum cognovit, qui hodie est Sanctus Iosephmaria Escrivá. Iusta intellegentia at magna constantia praeditus, Isidorus studiorum curriculum instructionis mediae et superioris complevit et anno 1919 in Schola Speciali matritensi studia incepit de re machinaria civili. Mortuo Ferdinando, fratre eius primogenito, Dei Servus Lucronium rediit ut matrem comitaretur, paratus quoque ad studia derelinquenda, quae tamen prosequi potuit, quia tota familia Matritum sese transtulit.

Anno 1924 condicio oeconomica familiae grave passa est detrimentum. Iterum Isidorus de studiis derelinquendis cogitavit, ut suo labore familiam sustentaret, at vero instante matre prosecutus est donec anno 1927 titulum obtinuit doctoris machinarii. Professionalem actuositatem exercere incepit in navalibus loci dicti Matagorda prope Gades sed paulo post Malacam sese transtulit ut operam suam praestaret in Viis Ferratis Baeticis utque simul in schola technica doceret.

Dies autem 24 mensis Augusti anni 1930 miliarius est lapis in vita Isidori. Hac enim die colloquium habuit Matriti cum condiscipulo et amico Iosephmaria Escrivá, qui quinque ante annis sacerdotium receperat. Hoc in colloquio Isidorus patefecit suum desiderium ducendi impensiorem vitam christianam. Sanctus Iosephmaria eidem explanavit Opus Dei, nondum abhinc duobus annis conditum, quod est via ut unusquisque sanctitatem prosequatur et apostolatum exerceat in suo cuiusque statu ac vitae condicione, in labore professionali et in adimpletione obligationum vitae ordinariae. Gratia divina ductus, Dei Servus statim postulavit ut in Opus Dei admitteretur et Malacam rediit, ubi in consuetis occupationibus perrexit, nempe in viis ferratis, in schola technica et in enixa participatione in variis operibus dioecesanis. Adiutricem quoque operam dedit in schola quam gerebant religiosae adoratrices et in sic dicta domo Pueri Iesu necnon in Actione Catholica.

Propter suum agendi modum cum fide christiana congruentem, anno 1932 impugnationes passus est quas instigabat ephemeris quaedam manifeste antichristiana. Dein vero, anno 1936, adunatio syndicalis decrevit eius mortem, quia catholicus erat. Hac de causa Isidorus Matritum fugere coactus est. Paulo post bellum civile exarsit et religiosa persecutio — iam in actu ab anno 1931 — ad violentiae apicem pervenit.

Per totum belli tempus Isidorus Matriti permansit. Tesseram recognitionis valde precariam habens et ideo vitam in discrimine ponens, curam gessit membrorum Operis Dei aliarumque personarum quae in carcere vel in refugiis clandestinis versabantur: eos frequenter invisebat, cibaria eis deferebat et in spiritualibus eos adiuvabat.

Mense Iulio anni 1939, expleto bello civili, Isidorus ad laborem suum professionalem in viis ferreis redire potuit, et habitavit qua administrator in domo Universitatis alumnis hospitio recipiendis quam Sanctus Iosephmaria promoverat.

Isidorus Zorzano vir fuit aequabilis, non nimis loquax et charactere praeditus potius reflexivo, in laborando indefessus. Qui eum noverunt commemorant eius affabilitatem ac iucunditatem haud quidem exuberantes eiusque animum ad aliorum necessitates sublevandas semper paratum.

Quod ad virtutes attinet Servi Dei, maximum habet momentum colloquium eius cum Sancto Iosephmaria Escrivá, die 24 mensis Augusti anni 1930, eiusque petitio ut ipsa hac die in Opus Dei admitteretur. Inde incepit continua progressio in vita spirituali Isidori, quae passim pervenit ad unionem usque intimiorem cum Deo atque ad augescentem amorem erga Sanctam Ecclesiam. Isidorus perseveranter sanctitatem quaesivit in mundo manens, qua laicus fidelis, in laeta adimpletione officiorum cuiusque diei, in labore professionali et in multiplicibus adiunctis suae vitae cotidianae.

Fuit ipse in labore summe diligens, in omnibus fidelis, paratus semper ad serviendum collegis, iustitiam inconcusse servans in inceptis indigentibus sublevandis, fidem et caritatem quoque exercitavit in lectionibus cathecheseos et multimodae institutionis pro iis qui in civili societate magis erant derelicti.

In universis suis operibus Isidorus Zorzano et Dei gloriam et proximi bonum quaerebat. Assiduum exercuit apostolatum cum amicis et iuvenibus. Profunda conscientia suae filiationis divinae ductus, perseveranter ac fideliter coluit varia pietatis exercitia ab Ecclesia commendata. Sacrosanctum Missae Sacrificium centrum ac radix fuit vitae eius spiritualis, quapropter impense colebat devotionem eucharisticam et frequenter sacramentum Paenitentiae recipiebat. Crebra pariter erant signa eiusdem devotionis erga Beatissimam Virginem Mariam. Momentum quoque praecipuum tribuebat orationi mentali ac vocali. Spiritum paenitentiae et mortificationis assidue exercuit, praesertim in adimplendis officiis cuiusque diei atque in recipiendis laeto animo difficultatibus ac contradictionibus.

Anno 1941 Dei Servus signa dedit infirmae valetudinis. Post aliquos menses, medici causam morbi statuerunt esse linfogranulomatosim, propter quam mortuus est die 15 mensis Iulii anni 1943, quadraginta annos natus.

Processus Informativus super fama sanctitatis, virtutum in genere et miraculorum instructus fuit Matriti ab anno 1948 ad annum 1961. Novis vero promulgatis normis de canonizationis causis, annis 1993-1994 processus additionalis instructus est in archidioecesi Matritensi: quorum iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 15 mensis Octobris anno 1994 approbata est. Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, qui locum habuit die 17 mensis Novembris anno 2015, affirmative respondit ad dubium propositum circa heroicitatem virtutum et famam sanctitatis Servi Dei. Me, Card. Angelo Amato moderante, sententiam faventem tulerunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria coadunati die 13 mensis Decembris anno 2016.

Facta de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco accurata relatione ab infrascripto Cardinali Praefecto, Beatissimus Pater, accipiens rataque habens Congregationis de Causis Sanctorum vota, hodierna die sollemniter declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, iisque adnexis in gradu heroico, Servi Dei Isidori Zorzano Ledesma, Christifidelis Laici Praelaturae Personalis Sanctae Crucis et Operis Dei, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a.D. 2016.

ANGELUS Card. AMATO, S.D.B.

Praefectus

L. + S.

+ MARCELLUS BARTOLUCCI

Archiep. tit. Mevaniensis

a Secretis


The following is our translation of the Decree.

Isidoro

Decree on Virtues

THE CONGREGATION FOR THE CAUSES

OF SAINTS

MADRID

BEATIFICATION AND CANONIZATION

of the Servant of God

ISIDORO ZORZANO LEDESMA

A Lay Faithful

of the Personal Prelature of the Holy Cross and Opus Dei

(1902 — 1943)

DECREE ON HIS VIRTUES

“Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a little, I will set you over much; enter into the joy of your master” (Mt 25:21).

These words of Jesus Christ can be applied to Isidoro Zorzano, who was a good and faithful servant precisely in little things. He loved God and neighbor in the circumstances of ordinary life.

He was the third of five children of Spanish immigrants. He was born in Buenos Aires, Argentina, on September 13, 1902, and was baptized on April 5, 1905. After years of hard work, his parents had attained a comfortable financial position and wanted their children to be educated in Spain. They moved there in May 1905 and settled in Logroño, with the intention of returning to Argentina. Isidoro studied in the high school run by the Marist Brothers, who prepared him for First Holy Communion, which he received just before reaching the age of nine. A few months later, in 1912, his father died, and his mother decided not to return to Argentina.

In October 1915 the Servant of God met a new classmate, St. Josemaría Escrivá. Endowed with good intelligence and great tenacity, Isidoro completed his middle and high school studies without difficulty, and in 1919 he began studying industrial engineering in a special school in Madrid. After the death of Fernando, his oldest brother, the Servant of God returned to Logroño, to be close to his mother. He was ready to abandon his studies if need be, but he was able to continue with them thanks to the whole family moving to Madrid.

In 1924, the Zorzano family found themselves in a difficult financial situation. Once again Isidoro thought about leaving the university in order to take a job to support his family. But encouraged by his mother, he continued his studies until he received his engineering degree in 1927. He then began his working career in the shipyards at Matagorda, Cádiz, and shortly thereafter moved to Malaga, to work in the Andalusian Railroad Company, while teaching in a technical school.

August 24, 1930 marked a milestone in the life of Isidoro. On a trip to Madrid he met his old classmate and friend, St. Josemaría Escrivá, who had become a priest five years earlier. He told St. Josemaría he wanted to strengthen his Christian life. St. Josemaría spoke to him about Opus Dei, founded less than two years earlier, and explained that it was a path of holiness and apostolate in one’s own state and condition of life, in professional work and the fulfillment of ordinary occupations. The Servant of God, moved by divine grace, immediately asked to be admitted to Opus Dei. He returned to Malaga where he continued with his normal activities, his work on the railroad, his teaching in the technical school and his intense participation in various diocesan activities. He helped out in the school of the Adoration Sisters and in the House of the Child Jesus, and also took part in Catholic Action.

Because of his principled Christian life, in 1932 the Servant of God was the target of a defamation campaign by an openly anti-Christian newspaper. Later, in 1936, a union meeting decided to put him to death simply because he was Catholic. Therefore Isidoro had to flee to Madrid. Shortly afterwards the civil war broke out, and the religious persecution, which had begun in 1931, reached its most

violent stage.

He remained in Madrid during the entire time of the war. With precarious documentation and placing his life in danger, he dedicated himself to helping the members of Opus Dei and many other people who were in jail or in hiding. He visited them frequently and brought them food and other supplies, and he helped them spiritually.

When the war ended, in July 1939, Isidoro was able to take up his work in the railroad again and lived in a student residence opened by St. Josemaría, in which he carried out the role of financial administrator.

Isidoro Zorzano was a well-balanced person, with a reflective and reserved character, and a tireless worker. Those who knew him remember his quiet friendliness and warmth, and his openness to the needs of others.

Regarding the virtues of the Servant of God, a key moment was his meeting with St. Josemaría Escrivá, on 24 August 1930, and his request to be admitted to Opus Dei that same day. This led to a continuous growth in his spiritual life, shown in an ever closer union with our Lord and a strengthening love for the Church. Isidoro strove untiringly for holiness in the world, as a lay faithful, in the loving fulfillment of his daily duties, in his professional work, and in all the circumstances of ordinary life.

He showed exemplary diligence in his work, loyalty and spirit of service towards his colleagues, love for justice in promoting initiatives in favor of the most needy, and faith and charity through catechesis and education for the most neglected sectors of society.

Isidoro Zozano sought in all of his actions the glory of God and the spiritual good of those around him. He carried out an assiduous apostolic work with his friends and with young people. Moved by a deep awareness of his divine filiation, he strove diligently to faithfully fulfill practices of piety recommended by the Church. His interior life was centered and rooted in the Holy Mass; he had a deep devotion to the Eucharist and received the sacrament of penance frequently. He also had a strong devotion to our Lady. He gave special importance to mental and vocal prayer, and practiced the spirit of penance and mortification above all in the fulfillment of daily duties and in accepting joyfully difficulties and setbacks.

In 1941 the Servant of God began to show signs of weakness. After several months the doctors diagnosed malignant lymphoma, which led to his death on July 15, 1943, at the age of 40.

The informative process on the reputation for holiness, virtues and miracles took place in Madrid from 1948 to 1961. When new legislation on the Causes of Saints was promulgated in 1993-1994, an additional diocesan process was carried out in the archdiocese of Madrid. The Congregation for the Causes of Saints decreed the validity of this process on October 15, 1994. The special meeting of theological consultors on November 17, 2015 gave a positive response to the question of the heroic exercise of the virtues by the Servant of God. The ordinary session of the cardinals and bishops confirmed this judgment on December 13, 2016, presided over by myself, Cardinal Angelo Amato.

The undersigned, Cardinal Prefect, presented to the Supreme Pontiff Francis a detailed report of all the phases described above. The Holy Father, receiving and ratifying the view of the Congregation for the Causes of Saints, on today’s date has solemnly declared: It has been shown that the theological virtues of faith, hope, and charity, both with God and neighbor, as well as the cardinal virtues of prudence, justice, temperance, and fortitude, with their related virtues, were practiced in a heroic degree by the Servant of God Isidoro Zorzano Ledesma, a lay faithful of the Personal Prelature of the Holy Cross and Opus Dei, in the present case and for the purposes now being considered.

The Holy Father has instructed that this decree be published and transcribed in the acts of the Congregation for the Causes of Saints.

Given in Rome, on the 21st day of the month of December, in the year of our Lord 2016.

Angelo Card. Amato, S.D.B.

Prefect

L. and S.

+Marcello Bartolucci

Titular Archbishop of Bevagua

Secretary

Romana, n. 63, July-December 2016, p. 277-284.

Send to friend